Raporty bieżące

Raporty okresowe w 2012 roku – zmiana treści oświadczenia

Raport bieżący nr: 25/2012

Data: 9 lipca 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), (dalej: Rozporządzenie) i treścią oświadczenia dotyczącego skonsolidowanych raportów kwartalnych zawartego w raporcie bieżącym nr 7/2012, TELL S.A. niniejszym oświadcza, działając zgodnie z §83 ust.1 znowelizowanego Rozporządzenia, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne obejmujące kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu