Raporty bieżące

Regulamin Programu Opcji

Raport bieżący nr: 10/2008

Data: 8 maja 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.56 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianą) Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2008 r. powziął wiadomość o uchwaleniu przez Radę Nadzorczą spółki Regulaminu Programu Opcji, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §2 ust.6 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie-informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu