Raporty bieżące

Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport bieżący nr: 3/2012

Data: 9 stycznia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 stycznia 2012 r. uchwały w sprawie oznaczenia kodem PLTELL000049 100.625 (sto tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 11 stycznia 2012 r. 100.625 (sto tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLTELL000015. We wskazanej wyżej uchwale Zarząd Depozytu stwierdza także, że z dniem 11 stycznia 2012 r. kodem PLTELL000015 oznaczonych jest 1.755.375 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji spółki TELL S.A., a kodem PLTELL000049 oznaczonych jest 100.625 (sto tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji spółki TELL S.A.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

odpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu