Raporty bieżące

Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport bieżący nr: 18/2011

Data: 24 maja 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 24 maja 2011 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 maja 2011 r. uchwały w sprawie oznaczenia kodem PLTELL000049 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 26 maja 2011 r. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLTELL000015. We wskazanej wyżej uchwale Zarząd Depozytu stwierdza także, że z dniem 26 maja 2011 r. kodem PLTELL000015 oznaczonych jest 2.046.625 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji spółki TELL S.A., a kodem PLTELL000049 oznaczonych jest 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji spółki TELL S.A.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu