Raporty bieżące

Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport bieżący nr: 23/2008

Data: 2 lipca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 1 lipca 2008 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r. uchwały w sprawie oznaczenia kodem PLTELL000049 34.125 akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A., powstałych po zamianie 34.125 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLTELL000015. Z dniem 1 lipca 2008 r. kodem PLTELL000049 oznaczonych jest 34.125 akcji spółki, a kodem PLTELL000015 oznaczonych jest 442.825 akcji spółki.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu