Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr: 1/2021

Data: 22 stycznia 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Zarząd OEX Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2021 roku, powziął informację, iż w dniu wczorajszym tj. 21 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych, oraz zmiany Statutu („Uchwała”).

W związku z podjęciem Uchwały i rejestracją zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 1.597.996,80 złotych (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 80/100) do kwoty 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, 40/100).

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki, po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego, wynosi 8.950.244 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści cztery), a kapitał zakładowy dzieli się na 7.568.932 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym (i) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; (ii) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B; (iii) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C; oraz (iv) 680.393 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.597.996,80 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

  1. a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  2. b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,
  3. c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C,
  4. d) 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, 40/100) i dzieli się na:

  1. a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  2. b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,
  3. c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C,
  4. d) 680.393 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu