Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr: 25/2023

Data: 10 lipca 2023

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd OEX Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2023 roku, powziął informację, iż w dniu 4 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych („Uchwała”).

W związku z podjęciem Uchwały i rejestracją zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) do kwoty 1.368.361,40 złotych (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 40/100).

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki, po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego, wynosi 8.223.119 (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto dziewiętnaście), a kapitał zakładowy dzieli się na 6.841.807 (sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym (i) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; (ii) 5.460.495 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A-D.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.786,40 złotych (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, 40/100) i dzieli się na:

a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,

c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C,

d) 680.393 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

 

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.368.361,40 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a) 1.381.312  (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 5.460.495 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A-D.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robet Krasowski – Członek Zarządu