Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

Raport bieżący nr: 22/2012

Data: 28 czerwca 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 czerwca 2012 r., na podstawie którego w dniu 22 czerwca 2012 r. zarejestrowano zmianę statutu uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2012 r.

Uchwalona i zarejestrowana zmiana dotyczy wprawdzie postanowienia statutu odnoszącego się do kapitału zakładowego emitenta, nie wiąże się jednak z żadną zmianą wysokości czy struktury tego kapitału; miała jedynie na celu uwzględnienie w treści statutu aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela – po przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2011 r. i w dniu 11 stycznia 2012 r. zamianach akcji imiennych na akcje na okaziciela. Związane z zamianami akcji zmiany w strukturze kapitału zakładowego emitenta zostały już wcześniej zarejestrowane przez Sąd, odpowiednio w dniu 2 stycznia 2012 r. (raport bieżący nr 2/2012) i w dniu 23 stycznia 2012 r. (raport bieżący nr 8/2012).
W załączeniu dotychczas obowiązująca treść §5 ust.1 statutu, a także brzmienie tego postanowienia statutu po zmianie zarejestrowanej przez Sąd oraz tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowaną zmianę.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu