Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący nr: 26/2011

Data: 6 października 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 5 października 2011 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 września 2011 r., na podstawie którego w dniu 29 września 2011 r. zarejestrowano zmiany dotyczące struktury kapitału zakładowego związane z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, o której mowa w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 19 września 2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, wynosi nadal 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100).

Po zamianie akcji kapitał ten dzieli się na:

a) 1.976.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 4.333.623 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A i B.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 8.285.623 (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy). Zmiana ogólnej liczby głosów nastąpiła już z chwilą zamiany akcji, rejestracja zmian w strukturze kapitału w związku z zamianą akcji ma charakter deklaratoryjny.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu