Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący nr: 45/2009

Data: 12 listopada 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 12 listopada 2009 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 października 2009 r., na podstawie którego w dniu 2 listopada 2009 r. zarejestrowano zmiany dotyczące struktury kapitału zakładowego związane z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, o której mowa w raporcie bieżącym nr 39/2009 z dnia 17 września 2009 r.

Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, wynosi nadal 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Po zamianie akcji kapitał ten dzieli się na:

a) 2.116.625 (dwa miliony sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 1.783.375 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 8.441.625 (osiem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć). Zmiana ogólnej liczby głosów nastąpiła już z chwilą zamiany akcji, rejestracja zmian w strukturze kapitału w związku z zamianą akcji ma charakter deklaratoryjny.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu