Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta i zmiana statutu

Raport bieżący nr: 20/2011

Data: 8 czerwca 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) oraz §38 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 czerwca 2011 r., na podstawie którego w dniu 2 czerwca 2011 r. zarejestrowano zmianę §4 statutu Spółki, a także zmiany dotyczące struktury kapitału zakładowego związane z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, o której mowa w raporcie bieżącym nr 15/2011 z dnia 4 maja 2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, wynosi nadal 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100).

Po zamianie akcji kapitał ten dzieli się na:

a) 2.046.625 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 4.262.998 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 8.356.248 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem). Zmiana ogólnej liczby głosów nastąpiła już z chwilą zamiany akcji, rejestracja zmian w strukturze kapitału w związku z zamianą akcji ma charakter deklaratoryjny.
W załączeniu dotychczas obowiązująca treść §4 statutu, a także brzmienie tego postanowienia statutu po zmianie zarejestrowanej przez Sąd oraz tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowaną zmianę. Tekst ten nie obejmuje zmiany struktury kapitału zakładowego, o której mowa wyżej; zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nastąpiła na skutek żądania akcjonariusza złożonego po ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zamiarem Zarządu jest przedstawienie odpowiedniego projektu zmiany statutu (dostosowującego zapisy dotyczące liczby akcji do stanu zaistniałego po zamianie) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu