Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący nr: 8/2012

Data: 30 stycznia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 stycznia 2012 r., na podstawie którego w dniu 23 stycznia 2012 r. zarejestrowano zmiany dotyczące struktury kapitału zakładowego związane z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, o której mowa w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.

Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, wynosi nadal 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100).

Po zamianie akcji kapitał ten dzieli się na:

a) 1.704.750 (jeden milion siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 4.604.873 (cztery miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A i B.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 8.014.373 (osiem milionów czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy). Zmiana ogólnej liczby głosów nastąpiła już z chwilą zamiany akcji, rejestracja zmian w strukturze kapitału w związku z zamianą akcji ma charakter deklaratoryjny.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu