Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i zmiany statutu emitenta

Raport bieżący nr: 2/2012

Data: 5 stycznia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) i §38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2011 r., na podstawie którego w dniu 2 stycznia 2012 r. zarejestrowano zmiany dotyczące struktury kapitału zakładowego związane z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz zmianę statutu uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, wynosi nadal 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100).

Po zamianie akcji kapitał ten dzieli się na:

a) 1.755.375 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 4.554.248 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 8.064.998 (osiem milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem). Zmiana ogólnej liczby głosów nastąpiła już z chwilą zamiany akcji, rejestracja zmian w strukturze kapitału w związku z zamianą akcji ma charakter deklaratoryjny.
Zarejestrowana przez Sąd zmiana statutu dotyczy również struktury kapitału zakładowego, zmieniającej się w związku z kolejnymi zamianami akcji, jednak z uwagi na fakt, że ostatnia zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela miała miejsce już po ostatnim NWZA, uchwalona przez Zgromadzenie zmiana §5 ust.1 statutu nie objęła skutków tej zamiany.
Zamiarem Zarządu jest przedstawienie odpowiedniego projektu zmiany statutu (dostosowującego zapisy dotyczące liczby akcji do stanu zaistniałego po zamianie w dniu 19 grudnia 2011 r.) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
W załączeniu dotychczas obowiązująca treść §5 ust.1 statutu, a także brzmienie tego postanowienia statutu po zmianie zarejestrowanej przez Sąd oraz tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowaną zmianę.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu