Raporty bieżące

Rejestracja zmian statutu

Raport bieżący nr: 14/2008

Data: 28 maja 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 28 maja 2008 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 maja 2008 r., na podstawie którego w dniu 21 maja 2008 r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2008 r. W załączeniu treść dotychczas obowiązujących postanowień statutu i treść zmian oraz tekst jednolity statutu uwzględniający ostatnie zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie-informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu