Raporty bieżące

Rejestracja zmian statutu związanych z odstąpieniem od wprowadzenia programu opcji

Raport bieżący nr: 3/2009

Data: 6 lutego 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2009 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 stycznia 2009 r., na podstawie którego w dniu 30 stycznia 2009 r. zarejestrowano zmianę statutu Spółki uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2008 r., dotyczącą usunięcia §51 statutu Spółki w związku z odstąpieniem przez Walne Zgromadzenie od zamiaru wprowadzenia programu opcji menadżerskich.

W załączeniu treść dotychczas obowiązującego §51 statutu, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu