Raporty bieżące

Rejestracja zmian statutu związanych z podziałem akcji.

Raport bieżący nr: 25/2008

Data: 18 lipca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 9) i §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2008 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 lipca 2008 r., na podstawie którego w dniu 10 lipca 2008 r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2008 r., dotyczące podziału akcji oraz dokonanej wcześniej zamiany akcji.
Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, wynosi nadal 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Po zamianie i podziale akcji kapitał ten dzieli się na:
a) 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 1.685.875 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmian struktury kapitału to 8.539.125 głosów (osiem milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć).
W załączeniu treść dotychczas obowiązujących §5 ust.1 i 3 oraz §5(1) ust.1 statutu i treść tych postanowień po zmianie, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu