Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 r.

Raport bieżący nr: 8/2020

Data: 29 lipca 2020

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 lipca 2020 roku, podjął uchwałę, stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2019 r., w kwocie 32.504.367,62 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 62/100):

  • na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 17.559.922,24 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 24/100), 2,32 zł (dwa złote i 32 grosze) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie;
  • na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 14.944.445,38 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 38/100).

 

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2019 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Podpisy:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu