Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 r.

Raport bieżący nr: 14/2021

Data: 31 maja 2021

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  31 maja 2021 roku, podjął uchwałę, stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2020 r. w kwocie 13.288.237,36 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych  36/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2020 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Podpisy:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu