Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 r.

Raport bieżący nr: 15/2022

Data: 12 kwietnia 2022

Podstawa prawna                                                                                                                 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:                                                                                                                        

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2022 roku, podjął uchwałę, stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję wypłaty akcjonariuszom całego zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2021 r. w kwocie 3 440 940,54 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 54/100), powiększonego o kwotę w wysokości    36 583 630,41 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 41/100), pochodzącą z kapitału zapasowego oraz z kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych, pozostałą po skupie akcji własnych.

W efekcie Zarząd Spółki proponuje wypłatę akcjonariuszom dywidendy w łącznej wysokości                      40 024 570,95 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 95/100), tj. 5,85 zł na jedną akcję Spółki (bez uwzględnienia akcji własnych).

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. i wysokości dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu