Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2022 r.

Raport bieżący nr: 9/2023

Data: 1 czerwca 2023

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2023 roku, podjął uchwałę, stosownie do której zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 w kwocie 92.991.395,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 19/100):

  1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 10.262.710,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych i 50/100), 1,50 zł (1 złoty i pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki);
  2. na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 82.728.684,69 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 69/100).

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2022 r. i wysokości dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu