Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2023 r.

Raport bieżący nr: 12/2024

Data: 30 kwietnia 2024

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2024 roku, podjął uchwałę, stosownie do której zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

  • przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 w kwocie 19.186.939,77 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i 77/00) w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;

 

  • wypłatę akcjonariuszom dywidendy w łącznej kwocie 20.525.421,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 00/100) tj. 3,00 zł na jedną akcję Spółki, przy czym wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2023 r., w kwocie wskazanej w ust. 1) powyżej, powiększonego o kwotę w wysokości 1.338.481,23 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 23/100), pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki.

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2023 r. i wysokości dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu