Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 r.

Raport bieżący nr: 39/2013

Data: 28 sierpnia 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 27 września 2013 r. propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. w kwocie 9.963.311,17 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 17/100):
– na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki,
– na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.
Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 7 października 2013 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 21 października 2013 r.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu