Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 44/2013

Data: 10 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 10 września 2013 r. powziął wiadomość o rezygnacji pana Adama Wojackiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej emitenta ze skutkiem na dzień 10 września 2013 r. Pan Adam Wojacki nie wskazał przyczyn rezygnacji.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu; Stanisław Górski – Członek Zarządu