Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 37/2011

Data: 8 grudnia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 8 grudnia 2011 r. powziął wiadomość o rezygnacji pana Tomasza Buczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej emitenta z dniem 12 grudnia 2011 r. Jako przyczynę rezygnacji pan Tomasz Buczak wskazał brak możliwości pogodzenia dalszego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady z innymi obowiązkami i zobowiązaniami zawodowymi.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu