Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej OEX S.A.

Raport bieżący nr: 44/2021

Data: 22 listopada 2021

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §5 pkt 4 w związku z §9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2021 roku Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Michał Szramowski, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2021 r.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu