Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej OEX S.A.

Raport bieżący nr: 12/2020

Data: 24 sierpnia 2020

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §5 pkt 4 w związku z §9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Kwiecień, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej w Spółce, ze skutkiem na dzień 24 sierpnia 2020 r.

Pan Tomasz Kwiecień jako przyczynę rezygnacji podał objęcie z dniem dzisiejszym tj. 24 sierpnia 2020 r. funkcji członka zarządu spółki iPOS S.A.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu