Raporty bieżące

Rozpoczęcie skupu akcji własnych. Umowa z domem maklerskim.

Raport bieżący nr: 41/2008

Data: 3 listopada 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd TELL S.A. informuje, że od dnia 4 listopada 2008 r. planowane jest rozpoczęcie skupu akcji własnych emitenta, na warunkach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia (treść uchwały opublikowana została w raporcie bieżącym nr 38/2008 z dnia 10 października 2008 r.)
Jednocześnie Zarząd emitenta informuje o zawarciu w dniu 3 listopada 2008 r. z domem maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych. W ramach umowy dom maklerski będzie nabywał akcje emitenta na własny rachunek i w imieniu własnym, a następnie zbywał je na rzecz emitenta. Zgodnie z warunkami określonymi w art.5 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. średnia dzienna wielkość akcji będzie ustalana w odniesieniu do obrotu średniej dziennej wielkości w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu