Raporty bieżące

Rozwiązanie zawartego przez Spółkę i niektórych jej akcjonariuszy porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 6/2022

Data: 17 lutego 2022

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., informuje, że w dniu 17 lutego 2022 r. doszło do rozwiązania łączącego Spółkę z jej 13 akcjonariuszami („Akcjonariusze”), tj. Neo Fund 1 sp. z o.o., NEO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.à r.l., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A., Silquern         S.à r.l. oraz 8 osobami fizycznymi (dalej łącznie „Strony Porozumienia”), zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. porozumienia („Porozumienie”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW („Wycofanie Akcji”).

Przyczyną rozwiązania Porozumienia był stwierdzony brak perspektyw co do realizacji celu Porozumienia i dalszego efektywnego współdziałania Stron Porozumienia w celu doprowadzenia do Wycofania Akcji, z uwagi w szczególności na fakt: (i) dotychczasowego nieosiągnięcia przez Strony Porozumienia co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (warunkującego przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki w trybie w art. 82 Ustawy), (ii) utrzymującą się od dłuższego czasu giełdową wycenę Akcji na poziomie znacząco przewyższającym maksymalny poziom ceny (21,50 PLN), po jakiej dopuszczalne było dalsze nabywanie Akcji w ramach skupu akcji własnych Spółki zgodnie z treścią Porozumienia. Od momentu rozwiązania Porozumienia podmioty będące Stronami Porozumienia nie pozostają między sobą w jakimkolwiek porozumieniu w rozumieniu art. 81 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

W związku z ustaniem Porozumienia Zarząd Spółki podjął w formie uchwały decyzję o przedterminowym zakończeniu z dniem dzisiejszym procesu nabywania akcji Spółki na warunkach zatwierdzonych w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów (o której podjęciu informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 31/2021).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu