Raporty bieżące

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 48/2008

Data: 9 grudnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2008 z dnia 21 października 2008 r. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 8 grudnia 2008 r. emitent otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której wyrażono zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez TELL S.A. kontroli nad Impol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Tym samym nastąpiło spełnienie jednego z warunków zawieszających zastrzeżonych w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu