Raporty bieżące

Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną emitenta.

Raport bieżący nr: 22/2008

Data: 2 lipca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2008 z dnia 29 maja 2008 r. dotyczącego zawarcia przez ETI Sp. z o.o., spółkę zależną emitenta, ze Zbigniewem Kałą prowadzącym działalność pod nazwą PUH SOLEX w dniu 28 maja 2008 r. umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) informuje, że w dniu 1 lipca 2008 r. powziął wiadomość o zamknięciu transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w dniu 30 czerwca 2008 r.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu