Raporty bieżące

Spłata części kredytów terminowych przez Emitenta

Raport bieżący nr: 29/2019

Data: 18 października 2019

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 października 2019 r. Spółka otrzymała od Santander Bank Polska S.A. (działającego w imieniu własnym oraz ING Bank Śląski S.A., Santander Factoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance S.A.) potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków zwolnienia zabezpieczeń i zwolnienia z długu, zgodnie z Pismem dotyczącym spłaty (Pay – Off Letter) i Umową zwolnienia z długu, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 16 października 2019 roku.

Jednocześnie bank potwierdził dokonanie przez Spółkę spłaty części kredytów terminowych w kwocie 37.706.335,31 zł (trzydziestu siedmiu milionów siedmiuset sześciu tysięcy trzystu trzydziestu pięciu złotych 31/100), powiększonej o należne odsetki oraz koszty wcześniejszej spłaty zobowiązań, tj. łącznie 38.157.685,31 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 31/100).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Artur Wojtaszek – Członek Zarządu