Raporty bieżące

Spłata kredytu terminowego

Raport bieżący nr: 5/2021

Data: 7 lutego 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2022 roku, Emitent spłacił przedterminowo oraz w całości kredyt terminowy udzielony na podstawie umowy kredytowej o kredyt terminowy zawartej z Santander Bank Polska S.A. w dniu 11 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w wyżej wymienionym raporcie.

W związku z powyższym, Emitent nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z ww. umowy kredytowej.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Krasowski – Członek Zarządu

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu