Raporty bieżące

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

Raport bieżący nr: 22/2024

Data: 21 maja 2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przyjęte w dniu 21 maja 2024 r. przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), sporządzone na podstawie art. 90g ustawy o ofercie, wraz z raportem atestacyjnym z oceny tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu