Raporty bieżące

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 40/2012

Data: 22 października 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. w związku ze zwołanym na dzień 29 października 2012 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informuje, że w dniu 22 października 2012 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, w której Rada zaakceptowała treść przedstawionego przez Zarząd porządku obrad Zgromadzenia oraz projekty uchwał na to Zgromadzenia, a także zarekomendowała Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

Na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce spółka/Walne Zgromadzenie, dostępne są dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu