Raporty bieżące

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr: 22/2014

Data: 27 maja 2014

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2), 3) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), Zarząd TELL S.A. w związku ze zwołanym na dzień 3 czerwca 2014 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. powziął wiadomość o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady za rok 2013 oraz o podjęciu przez Radę uchwał związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zgromadzenia , za wyjątkiem uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy. Odnosząc się do kwestii podziału zysku za rok 2013 Rada Nadzorcza zarekomendowała podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, zgodnie z którą uchwała o podziale zysku zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2014 r.
Wśród projektów uchwał Zgromadzenia zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą znalazł się również projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

W załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 i uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce spółka/walne zgromadzenie, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz rekomendacja Rady Nadzorczej co do podziału zysku.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu