Raporty bieżące

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2024 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Raport bieżący nr: 30/2024

Data: 19 czerwca 2024

Podstawa prawna:

Art. 80 ust. 1 i 3 ustawy o ofercie

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2024, przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 489.514 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, reprezentujących 5,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które zostało ogłoszone w dniu 6 czerwca 2024 r. wspólnie przez Spółkę oraz jej 11 akcjonariuszy, w tym Neo Fund 1 sp. z o. o., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A., Silquern S.à r.l. oraz 7 osób fizycznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Tomasz Kwiecień – Członek Zarządu