Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Raport bieżący nr: 2/2008

Data: 25 stycznia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zgodnie z §100 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744) (dalej: rozporządzenie), Zarząd Tell S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2008 r.:
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. – 14.02.2008 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r. – 15.05.2008 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 r. – 14.08.2008 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r. – 14.11.2008 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 30.09.2008 r.
Raport roczny za 2007 r. – 25.04.2008 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. – 25.04.2008 r.

Działając zgodnie z §87 ust.1 rozporządzenia Tell S.A. oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne obejmujące kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w §91 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7 rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.
Ponadto, działając w oparciu o §87 ust.4 rozporządzenia, Tell S.A. oświadcza, że zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu