Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr: 2/2014

Data: 22 stycznia 2014

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zgodnie z §103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), (dalej: Rozporządzenie), Zarząd TELL S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15.05.2014 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 14.11.2014 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. – 1.09.2014 r.

Raport roczny za 2013 r. – 21.03.2014 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 21.03.2014 r.

Działając zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.

Emitent zamierza przekazać raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, w związku z czym zgodnie z §102 ust.1 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.

Działając zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia, TELL S.A. niniejszym oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne obejmujące kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.

Ponadto, działając w oparciu o §83 ust.3 Rozporządzenia, TELL S.A. oświadcza, że zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu