Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Raport bieżący nr: 2/2023

Data: 31 stycznia 2023

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny za 2022 rok – 05.04.2023 roku;
Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 05.04.2023 roku;

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 11.05.2023 roku;
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 13.09.2023 roku;

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 08.11.2023 roku.

 

Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku.
Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalne i półroczne jednostkowe informacje finansowe Emitenta. Wszelkie zmiany w zakresie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu