Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Raport bieżący nr: 7/2023

Data: 7 kwietnia 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia 2023 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stawili się akcjonariusze posiadający 5 124 993 akcje stanowiące 67,71 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 6 506 305 głosów na walnym zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu