Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 18 maja 2022 r.

Raport bieżący nr: 21/2022

Data: 18 maja 2022

Podstawa prawna                                                                                                                 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe                                                                                                     

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2022 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stawili się akcjonariusze posiadający 5.117.968 akcji, stanowiących  67,61 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do  6.499.280  głosów na walnym zgromadzeniu i reprezentujący 72,62% wszystkich głosów w Spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Nie wniesiono sprzeciwów do podejmowanych uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik           

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu