Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. dn. 25 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr: 22/2019

Data: 25 czerwca 2019

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 4,6,7,8  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje:

  1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  2. informację o treści projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza;
  3. treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie i nie została podjęta.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stawili się akcjonariusze posiadający 6 534 910 akcji stanowiących 81,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 916 222 głosów na walnym zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Nie wniesiono sprzeciwów do podejmowanych uchwał.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania zostały przekazane w jednostkowym raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym, które zostały opublikowane 10 kwietnia 2019 r., a także w Raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku.

Zarząd informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony przez pełnomocnika Otwartego Funduszu Emertytalnego PZU „Złota Jesień” projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku Spółki za 2018 rok. Projekt zgłoszony przez akcjonariusza został poddany pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie jednakże uchwała ta nie została podjęta.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a także treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza, która nie została podjęta, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu