Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr: 29/2021

Data: 30 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stawili się akcjonariusze posiadający 5 807 665 akcji stanowiących 76,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 188 977 głosów na walnym zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Nie wniesiono sprzeciwów do podejmowanych uchwał.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania zostały przekazane w jednostkowym raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym, które zostały opublikowane 31 marca 2021 r., a także w Raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 31 maja 2021 roku oraz Raporcie bieżącym 17/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu