Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 27/2013

Data: 12 czerwca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 11 czerwca 2013 roku wraz z odpowiednią informacją dotyczącą głosowań.
Jednocześnie, w związku z treścią §38 ust.1 pkt 5) wskazanego wyżej rozporządzenia Zarząd TELL S.A. w załączeniu przekazuje treść zgłoszonych przez akcjonariuszy w czasie Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad (Podjęcie uchwały o podziale zysku).

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu