Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 18/2012

Data: 17 maja 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 16 maja 2012 roku wraz z odpowiednią informacją dotyczącą głosowań.
Jednocześnie, w związku z treścią §38 ust.1 pkt 5) i 9) wskazanego wyżej rozporządzenia Zarząd TELL S.A. w załączeniu przekazuje treść zgłoszonego przez akcjonariusza w czasie Walnego Zgromadzenia projektu uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad (Podjęcie uchwały o podziale zysku), a także informuje o zgłoszeniu do protokołu sprzeciwów dotyczących uchwały w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu