Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 11/2011

Data: 29 kwietnia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 28 kwietnia 2011 roku wraz z odpowiednią informacją dotyczącą głosowań.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu