Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 38/2008

Data: 10 października 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10 października 2008 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Stempniewicz.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 października 2008 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

W związku z art.362 §1 pkt.5) i 8) oraz art.396 §5 kodeksu spółek handlowych i §23 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich decyzji i działań zmierzających do nabycia akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia umowy z domem maklerskim w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

2. Spółka może nabywać akcje własne według następujących zasad:

1) Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

2) Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do 31 grudnia 2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych. Ponadto Zarząd, działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

3) Cena jednostkowa za nabywaną akcję własną nie może być wyższa niż 11 zł (jedenaście złotych).

4) Wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki będzie nie większa niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy i przekazać na ten kapitał kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) z kapitału zapasowego. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania środków z kapitału rezerwowego na nabywanie akcji Spółki, w celu i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

3. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

4. Zarząd zobowiązany jest do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem akcji własnych.

5. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię pisemną uzasadniającą nabycie akcji Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu w sprawie nabywania akcji własnych Spółki.

Decyzja o przeprowadzeniu operacji skupu akcji własnych w celu ich umorzenia wynika z następujących przesłanek:
– wykup akcji stwarza możliwość wyboru dla inwestorów: inwestorzy, którzy uważają, że oferowana cena jest dla nich korzystna mogą sprzedać akcje i wyjść z inwestycji,
– poziom wycen rynkowych Spółki – zdaniem Zarządu – odbiega od jej realnej wartości, a także od tegorocznych wycen dokonywanych przez niezależnych analityków; możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen, w okresach obniżonej płynności, jest korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wychodzić z inwestycji,
– Spółka dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią przeprowadzenie operacji.

Jednocześnie Zarząd traktuje priorytetowo dalsze inwestycje w rozwój Spółki, których realizacja może zmniejszyć skalę planowanego skupu akcji.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu