Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 12/2009

Data: 6 kwietnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 6 kwietnia 2009 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Stempniewicza.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży akcji własnych Spółki.

W związku z art.362 §1 pkt.5) i 8) kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, postanawia niniejszym odstąpić od – wyrażonego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia – zamiaru umorzenia akcji Spółki i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego, w odniesieniu do 485.540 (czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu) akcji Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego we wskazanej wyżej uchwale.

2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż wskazanych wyżej akcji Cyfrowemu Centrum Serwisowemu S.A. z siedzibą w Warszawie w wykonaniu umowy z dnia 13 marca 2009 r. dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów reprezentujących w sumie 100% kapitału zakładowego Euro-Phone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po cenie 7 (siedem) złotych za każdą akcję.

3. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza zakres upoważnienia udzielonego Zarządowi do nabywani akcji własnych Spółki w celu umorzenia, wyrażonego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 10 października 2008 r.; Zarząd nadal uprawniony jest do prowadzenia skupu akcji własnych w granicach tego upoważnienia, a także zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych, a po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

Załącznik nr 1
Opinia Zarządu w sprawie sprzedaży akcji własnych Spółki.

Projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż akcji własnych Spółki jest konsekwencją postanowień zawartej przez Spółkę umowy, dotyczącej nabycia w sumie 100% udziałów w Euro-Phone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, związanej umową agencyjną z PTC Sp. z o.o. – operatorem sieci ERA. Zawarcie tej umowy stanowi z kolei realizację trzyletniej strategii Spółki, mającej na celu osiągnięcie stanu, w którym połowa przychodów w ramach grupy kapitałowej osiągana będzie z tytułu współpracy z innymi operatorami niż operator sieci Orange.

Z uwagi na fakt, że nadal pozostają aktualne cele związane ze skupem akcji własnych wyrażone w opinii stanowiącej załącznik do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r., w punkcie 3 projektowanej uchwały zawarte zostało potwierdzenie zakresu upoważnienia Zarządu do działań związanych ze skupem akcji.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu