Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 17/2010

Data: 27 kwietnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 26 kwietnia 2010 roku wraz z odpowiednią informacją dotyczącą głosowań.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu