Raporty bieżące

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. w dniu 26 sierpnia 2005 roku.

Raport bieżący nr: 8/2005

Data: 26 sierpnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2005 roku:

Uchwała nr 1/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Pawła Turno.

Uchwała nr 2/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmiany porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. postanawia zmienić porządek obrad i obecnie obejmuje on:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.

Uchwała nr 3/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Pan Przemysław Frankowski,
2. Pan Paweł Krysztop.

Uchwała nr 5/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do wiadomości i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1. skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.162.701,32 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden 32/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.079.724,07 złotych (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 07/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu srodków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 291.914,77 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysiecy dziewięćset czternaście 77/100),
4. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie zakazu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne

Na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. postanawia się co następuje:

§ 1
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia się, co następuje:

§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1. skreśla się dotychczasową treść § 4 Statutu i wstawia nową w brzmieniu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Telekomunikacja (PKD 64.2),
2. Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.8),
4. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48 A),
5. Informatyka (PKD 72),
6. Reklama (PKD 74.4).”

2.Skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu i wstawia nową w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysiecy złotych) i dzieli się na 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”.

3.Skreśla się dotychczasową treść § 5 ust.4 Statutu i wstawia nową w brzmieniu:
„Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy.”.

4.Skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 6 Statutu,

5.Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu i wstawia nową w brzmieniu:
„Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 359 i 360 k.s.h.”.

6.Dodaje się § 8 ust. 6 o następującej treści: „Zamiana akcji na okziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”.

7.Skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 3 Statutu i wstawia nową w brzmieniu:
„Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.”

8.Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu.

9.Skreśla się dotychczasową treść § 23 ust. 2 Statutu i wstawia nową w brzmieniu:
„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) kapitał zapasowy,
b) kapitał rezerwowy,
c) dywidendy dla akcjonariuszy,
d) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tell S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

§1
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jadnolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zgromadzeniu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.


Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO – WZA podjęte uchwały

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu